Regulamin sklepu internetowego


§ 1. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów i produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego, odstąpienia od umowy.

2. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.kochamymotory.pl prowadzi Anna Bereziecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetmańska 67, 15-727 Białystok, REGON: 200101456, NIP: 8481670160 , e-mail: andzik.rowery@gmail.com , tel.: +48 690 502 491

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są następujące terminy, należy przez nie rozumieć:

a) Sprzedawca – Anna Bereziecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetmańska 67, 15-727 Białystok, REGON: 200101456 , NIP: 8481670160

b) Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Annę Bereziecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetmańska 67, 15-727 Białystok, REGON: 200101456 , NIP: 8481670160 dostępny na stronie www.kochamymotory.pl

c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, a w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego;

d) Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu internetowego, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

f) Koszyk - usługa elektroniczna, stanowiąca interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie, zamówienie produktów oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

g) Produkt, Towar - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a sprzedawcą;

h) Przedsiębiorca - Klient, będący osobą fizyczną, osobą prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

i) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego;

j) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w sklepie internetowym oraz powierzy zamówiony towar przewoźnikowi celem dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

k) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

l) Strony transakcji – Sprzedawca i Klient

4. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe

5. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

d) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej(SPAM).

6. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto);

7. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

8. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w formularzu zamówienia;

9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta;

10. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

11. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

12. Regulamin niniejszy może ulegać zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Klienta postanowień Regulaminu do każdego ze złożonego Zamówienia.


§ 2. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o aktualnej ofercie towarów Sprzedawcy, aktualnych, promocjach . Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, zgodnie z instrukcją przekazywaną we wiadomościach mailowych stanowiących Newsletter.


§ 3. Koszyk i złożenie zamówienia

1. Korzystanie z Koszyka jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

2. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego.

3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie.

6. Usługa Elektroniczna Koszyka ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.


§ 4. Forma i czas realizacji zamówienia

1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usług firmy kurierskiej lub pocztowe, możliwy jest także odbiór osobisty towaru pod adresem: ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetmańska 67, 15-727 Białystok.

2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia jako termin, który jest podany w dniach roboczych, zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do daty wysłania przez firmę kurierską.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą kredytową), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

4. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty, zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, zamówienie ulega anulowaniu. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;


§ 5. Płatności

1. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:

a) kurierowi lub innemu doręczycielowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie)

b) dokonując przedpłaty;

c) W przypadku zamówień z odbiorem osobistym opłatę za zamówienie można uiścić zarówno dokonując przedpłaty, a także przy odbiorze osobistym.


§ 6. Dostawa i koszty dostawy

1. Dostawa zamówienia możliwa jest jedynie na ternie Polski.

2. Dostawa towarów jest odpłatna. Koszt dostawy towarów podawany jest przed akceptacją zamówienia.


§ 7. Zwrot towaru (odstąpienie od umowy)

1. Kupujący, będący konsumentem, a także mikroprzedsiębiorca ma prawo w terminie 14 dni dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującego zamówienia lub dokonania odbioru osobistego.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy" stanowiącego załącznik dostępny do pobrania na stronie Sklepu Internetowego, oraz wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres: ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetmańska 67, 15-727 Białystok,

4. Zwrot towaru jest bezpłatny.

5. Zwrot dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.

6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument na wniosek Sprzedającego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 8. Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetmańska 67, 15-727 Białystok, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu internetowego, z dopiskiem „Reklamacja”, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: andzik.rowery@gmail.com

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru np. kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód potwierdzający zakup). Formularz reklamacyjny na stronie sklepu internetowego stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć mu wadliwy towar.

5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.


§ 9. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Anna Bereziecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetmańska 67, 15-727 Białystok, REGON: 200101456 , NIP: 8481670160 , e-mail: andzik.rowery@gmail.com , tel.: +48 690 502 491

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Celem realizacji zamówienia Administrator zbiera tylko niezbędne dane osobowe: Imię, Nazwisko, firma (opcjonalnie), adres (w celu dokonania wysyłki zamówienia), adres e-mail, nr telefonu (w celu kontaktu z Zamawiającym w przypadku braków w zamówieniu oraz potwierdzenia realizacji zamówienia), nr NIP (do celów wystawienia Faktury VAT, o ile Zamawiający przejawia chęć jej otrzymania).

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików cookies);

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, a także prawo do usunięcia jej danych osobowych (co uczynić powinna poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem pod adresem: andzik.rowery@gmail.com

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

12. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych w ramach usługi Konta.

13. Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może się zwrócić bezpośrednio do Administratora danych z wnioskiem o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

14. W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług sklepu internetowego, może skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z Administratorem, pod adresem andzik.rowery@gmail.com

15. Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

16. Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania do sklepu internetowego, należy niezwłocznie skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z Administratorem, pod adresem andzik.rowery@gmail.com

17. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności możliwy jest kontakt z Administratorem.

18. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszej Polityki z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym rozwoju usług informatycznych. O treści zmian Polityki każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem www.kochamymotory.pl wiadomości o zmianie Polityki, zawierającej zestawienie zmian Polityki i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych;


§ 10. Cookies

1. Serwis internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Sprzedawcę na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

2. Cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

b) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

c) tworzenia statystyk,

d) utrzymania sesji Użytkownika,

e) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie Internetowym jedynie za zgodą Użytkownika. Zgoda jest wyrażana przez wyrażenie zgody w polu informacyjnym na stronie Serwisu internetowego lub poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby móc usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając jak najbardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

5. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, umożliwiające identyfikację Użytkowników, wówczas zastosowanie do nich mają w całości zapisy dotyczące danych osobowych i ich przetwarzania.

6. W niektórych przypadkach, niezależnych od właściciela serwisu, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

8. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.


§ 11. Przepisy końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.)

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.